Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 augustus 2020. Wilt u onze algemene voorwaarden uitprinten of opslaan op uw apparaat? Dan kunt u deze hier in pdf-formaat inzien en downloaden.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Continuïteit Internetdiensten, gevestigd aan de Jollemanhof 12 in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 52389251 (“SCI”). SCI is een stichting die zich inzet voor het borgen van continuïteit van clouddienstverleners. Raadpleeg www.stichtingcontinuiteit.nl voor meer informatie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen SCI en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor SCI alleen bindend indien en voor zover deze door SCI uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

Alle met hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden, hebben zowel in enkelvoud als in meervoud de betekenis zoals hieronder wordt uitgewerkt:

 1. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 2. Begunstiging: de begunstiging in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek die door klanten van Opdrachtgever aanvaard moet worden om aanspraak te kunnen maken op de Continuïteitsregeling.
 3. Continuïteitsbedreigingen: de situaties waarin de continuïteit van de Dienst bedreigd wordt, zoals nader beschreven in de Mantelovereenkomst.
 4. Continuïteitsregeling: de regeling die ertoe strekt om de Dienst in het geval van een Continuïteitsbedreiging voor een beperkte duur beschikbaar te houden voor bestaande klanten van Opdrachtgever die de Begunstiging hebben aanvaard.
 5. Dienst: de cloudoplossing die wordt aangeboden door Opdrachtgever en waarop de Continuïteitsregeling betrekking heeft.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, rechten op domeinnamen, rechten op knowhow en rechten met betrekking tot éénlijnsprestaties.
 7. Kennispartners: de juridische en technische partijen waarmee SCI samenwerkt in het kader van het inrichten, onderhouden en zo nodig uitvoeren van de Continuïteitsregeling.
 8. Logo: het onderscheidingsteken zoals beschikbaar gesteld door SCI welke door Opdrachtgever gebruikt kan worden in commerciële communicatie om kenbaar te maken dat hij beschikt over een Continuïteitsregeling.
 9. Mantelovereenkomst: de overeenkomst die tussen SCI en Opdrachtgever gesloten moet worden bij de inrichting van de Continuïteitsregeling en waarin nadere details over de inhoud en uitvoering van de Continuïteitsregeling worden vastgelegd.
 10. Materialen: alle door SCI ontwikkelde of beschikbaar gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, vragenlijsten, adviezen, schetsen, rapporten, overeenkomsten, licenties, verklaringen, analyses, ontwerpen, documentatie en andere voortbrengselen van de geest.
 11. Nadere Overeenkomsten: nadere overeenkomsten (zoals een verwerkersovereenkomst) die tussen SCI en Opdrachtgever gesloten moeten worden in aanvulling op de Mantelovereenkomst teneinde uitvoering van de Continuïteitsregeling mogelijk te maken.
 12. Opdracht: de initiële overeenkomst die tussen SCI en Opdrachtgever gesloten wordt voor de uitvoering van een inventarisatie en het uitbrengen van een adviesrapport. Nadat de aanbevelingen uit het adviesrapport door Opdrachtgever zijn verwerkt, kan de Opdracht worden opgevolgd door een Mantelovereenkomst.
 13. Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen in zijn meest volledige omvang, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht, de Mantelovereenkomst en Nadere Overeenkomsten, inclusief eventuele bijlagen.
 14. Portaal: de online omgeving die door SCI als onderdeel van de Overeenkomst aan Opdrachtgever beschikbaar kan worden gesteld ten behoeve van de inrichting en het onderhouden van de Continuïteitsregeling.
Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. Alle door SCI uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum van verzending door SCI.
 2. Aanvaarding van door SCI uitgebrachte offertes en aanbiedingen is vormvrij en kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Indien Opdrachtgever de offerte of het aanbod mondeling aanvaardt, kan SCI schriftelijke bevestiging verlangen voordat de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever niet uitdrukkelijk instemt met de offerte of het aanbod van SCI, maar wel die indruk wekt (bijvoorbeeld door de SCI te vragen om alvast bepaalde werkzaamheden uit te voeren), dan geldt dit eveneens als aanvaarding.
Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. SCI zal zich inspannen om de Overeenkomst naar haar beste kunnen en met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. De planning voor de uitvoering van de Overeenkomst wordt in overleg tussen partijen bepaald. Eventuele door SCI bekendgemaakte termijnen zijn enkel bedoeld als indicatietermijn en moeten niet worden uitgelegd als fatale termijn.
 3. Opdrachtgever is verplicht om alle medewerking te verlenen aan SCI die nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze medewerking kan onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit het invullen van vragenlijsten, het aanleveren van documenten en het bieden van toegang tot (online) accounts en computersystemen. Daarnaast draagt Opdrachtgever zorg voor de tijdige beschikbaarheid en bereikbaarheid van personeel, voor zover relevant in het kader van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de informatie die bij SCI wordt aangeleverd correct, up-to-date en volledig is. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat dit niet het geval is, zijn eventuele kosten voor aanvullende werkzaamheden van SCI of de Kennispartners voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever niet de door SCI gevraagde redelijke medewerking verleend, is SCI gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Eventuele ten gevolge hiervan door SCI gemaakte kosten (bijvoorbeeld wegens het beschikbaar houden van personeel), komen voor rekening van Opdrachtgever.
 6. SCI heeft het recht om de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden, waaronder de Kennispartners. Artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk te worden voorgelegd aan SCI. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 8. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is SCI niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de Overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten zien.
Artikel 4. Inventarisatie en advies
 1. Voordat de Dienst kan worden aangesloten op de Continuïteitsregeling, wordt een inventarisatie uitgevoerd. Tijdens de inventarisatie wordt getoetst of de Dienst en de organisatie van Opdrachtgever geschikt zijn voor aansluiting op de Continuïteitsregeling. Ook worden hierbij eventuele bestaande continuïteitsrisico’s in kaart gebracht.
 2. De hiervoor beschreven inventarisatie wordt in opdracht van SCI uitgevoerd door de Kennispartners en vindt op afstand plaats. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs nodig is, zal Opdrachtgever ook toegang geven aan SCI of de Kennispartners tot kantoren of andere locaties.
 3. SCI stelt naar aanleiding van de uitgevoerde inventarisatie samen met de Kennispartners een adviesrapport op met concrete verbeterpunten. Hierbij kan onderscheid worden aangebracht tussen “verplichte” en “optionele” verbeterpunten.
 4. Voorafgaand aan de inrichting van de Continuïteitsregeling verwerkt Opdrachtgever in ieder geval de “verplichte” verbeterpunten. Voor zover dit redelijkerwijs nodig is wordt hierbij samengewerkt met de Kennispartners. Indien een samenwerking dienaangaande gewenst is, en geen onderdeel was van de initiële Opdracht, stelt SCI hiervoor in samenspraak met de Kennispartners een afzonderlijke offerte op.
 5. Indien blijkt dat de Dienst en/of de organisatie van Opdrachtgever niet geschikt zijn voor deelname aan de Continuïteitsregeling, treden partijen in overleg over een passend alternatief. Dit alternatief kan bestaan uit een doorverwijzing naar een Kennispartner of een derde partij om een andere continuïteitsoplossing in te richten.
 6. Nadat alle “verplichte” verbeterpunten adequaat zijn verwerkt, laat Opdrachtgever dit schriftelijk weten aan SCI. SCI voert vervolgens ter verificatie samen met de Kennispartners een laatste controle uit. Indien deze controle succesvol is uitgevoerd, kan aansluiting op de Continuïteitsregeling plaatsvinden.
Artikel 5. Aansluiting op de Continuïteitsregeling
 1. Bij aansluiting op de Continuïteitsregeling dient Opdrachtgever een Mantelovereenkomst en mogelijk een of meerdere Nadere Overeenkomsten te sluiten met SCI. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de modeldocumenten van SCI, welke door de Kennispartners zijn opgesteld. Het is niet mogelijk om van deze modellen af te wijken, behoudens schriftelijke instemming van SCI.
 2. Nadat de Continuïteitsregeling is ingericht, kunnen klanten van Opdrachtgever hieraan deelnemen door aanvaarding van de Begunstiging. Enkel de klanten die de Begunstiging hebben aanvaard kunnen gebruik maken van de Continuïteitsregeling.
Artikel 6. Hercontrole en herinventarisatie
 1. Als de Dienst op de Continuïteitsregeling is aangesloten, vindt er periodiek, volgens een vaste procedure, een hercontrole plaats om te controleren of de Continuïteitsreling nog up-to-date is. Indien er grote veranderingen in de Dienst en/of de organisatie van Opdrachtgever worden geconstateerd, vindt er een uitgebreide herinventarisatie plaats conform het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De in het vorige lid beschreven hercontrole of herinventarisatie wordt ten minste 1 keer per jaar uitgevoerd en wordt in overleg ingepland. SCI heeft het recht om vaker een hercontrole of herinventarisatie uit te voeren, indien:
 •  SCI constateert of een melding ontvangt dat er sprake is geweest van wijzigingen in de Dienst en/of de organisatie van Opdrachtgever die van invloed kunnen zijn op de uitvoerbaarheid van de Continuïteitsregeling;
 • SCI constateert of een melding ontvangt dat er problemen zijn binnen de organisatie van Opdrachtgever die direct of indirect kunnen resulteren in een Continuïteitsbedreiging;
 • SCI constateert of een melding ontvangt dat er problemen zijn met betrekking tot de (levering van de) Dienst die direct of indirect kunnen resulteren in een Continuïteitsbedreiging; of
 • SCI gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de uitvoerbaarheid van de Continuïteitsregeling, bijvoorbeeld wegens een verandering in de toepasselijke wet- en regelgeving.
 1. Opdrachtgever is verplicht om SCI gedurende de looptijd van de Overeenkomst proactief op de hoogte te houden over veranderingen binnen diens organisatie en/of de Dienst die relevant zijn in het kader van de Continuïteitsregeling.
 2. De kosten voor het uitvoeren van een hercontrole of herinventarisatie zoals hiervoor beschreven komen voor rekening van Opdrachtgever. Partijen kunnen nadere afspraken maken over deze kosten in de Opdracht dan wel de Mantelovereenkomst.
 3. Indien tijdens de hercontrole of herinventarisatie verbeterpunten worden vastgesteld, zullen deze door SCI samen met de Kennispartners worden vastgelegd in een adviesrapport. De kosten voor het doorvoeren van deze verbeterpunten zijn eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is gehouden om aan SCI alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is om de uitvoerbaarheid van de Continuïteitsregeling te borgen. Dit betekent onder meer maar niet uitsluitend dat Opdrachtgever volledige en tijdig medewerking zal verlenen aan hercontroles en herinventarisaties en dat Opdrachtgever eventuele vastgestelde “verplichte” verbeterpunten zo spoedig mogelijk zal adresseren.
 5. Indien Opdrachtgever het nalaat om (tijdig) de medewerking te verlenen zoals beschreven in het vorige lid, is SCI gerechtigd om klanten van Opdrachtgever die de Begunstiging hebben aanvaard hierover te informeren en om de Continuïteitsregeling op te schorten dan wel op te zeggen.
 6. SCI zal, voordat tot opzegging van de Continuïteitsregeling wordt overgegaan, eerst een waarschuwing geven aan Opdrachtgever via het bij SCI bekende e-mailadres. Opdrachtgever krijgt vervolgens de gelegenheid om binnen 14 dagen de reden voor beëindiging weg te nemen en zal SCI schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen van de genomen maatregelen. Na afloop van deze termijn zal SCI besluiten om de Continuïteitsregeling al dan niet op te zeggen en dit besluit zo snel mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken.
 7. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de overeengekomen (al dan niet vooruitbetaalde) bedragen indien de Continuïteitsregeling conform het hiervoor bepaalde wordt opgeschort of opgezegd.
Artikel 7. Portaal
 1. SCI kan Opdrachtgever als onderdeel van de Overeenkomst, tegen een nader overeen te komen vergoeding, toegang geven tot een Portaal.
 2. Om toegang te krijgen tot het Portaal, heeft Opdrachtgever een account nodig. Als Opdrachtgever recht heeft op toegang tot het Portaal, ontvangt Opdrachtgever een e-mail met het verzoek om een account aan te maken.
 3. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om een veilig wachtwoord te kiezen en om de inloggegevens voor het account strikt geheim te houden. SCI mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het account na aanmelding met deze inloggegevens, onder leiding van Opdrachtgever gebeurt.
 4. SCI spant zich in om het Portaal beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 5.  SCI heeft het recht om het Portaal tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. SCI zal zicht inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Nederlandse kantooruren te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van gepland onderhoud op de hoogte te stellen.
 6. SCI mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Portaal aanpassen. Feedback van Opdrachtgever is welkom, maar uiteindelijk beslist SCI zelf welke aanpassingen al dan niet worden doorgevoerd.
 7. Indien naar het oordeel van SCI hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SCI of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van malware of vergelijkbare software, is SCI gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit kan resulteren in tijdelijke onbereikbaarheid van het Portaal.
 8. SCI is gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever of een eindgebruiker van het Portaal af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever of de betreffende eindgebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke en jurisprudentiële vereisten.
Artikel 8. Duur en beëindiging
 1. De Opdracht wordt aangegaan voor de duur die nodig is voor het uitvoeren van de inventarisatie en het uitbrengen van het adviesrapport. De Opdracht kan niet tussentijds worden opgezegd, behoudens de gevallen waarvoor in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Na het uitvoeren van de Opdracht kunnen partijen besluiten tot het aangaan van een Mantelovereenkomst, al dan niet aangevuld door een of meerdere Nadere Overeenkomsten. Partijen zullen afspraken maken over de duur en beëindiging van deze Mantelovereenkomst en Nadere Overeenkomsten in de betreffende documenten zelf. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de Continuïteitsregeling wordt ingericht voor een minimale duur van 1 jaar.
 3. SCI heeft het recht om de Opdracht per direct tussentijds op te zeggen indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, er beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever, de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever worden gestaakt, of diens onderneming wordt geliquideerd.
 4. SCI behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met directe ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien nieuwe informatie beschikbaar komt die (verdere) uitvoering van de Overeenkomst voor SCI redelijkerwijs onaanvaardbaar maakt.
 5. Nadere afspraken over de duur en beëindiging van de Continuïteitsregeling nadat deze is ingericht, worden vastgelegd in de Mantelovereenkomst en/of de Nadere Overeenkomsten.
Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Portaal en de Materialen, berusten bij SCI of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de Overeenkomst of die anderszins schriftelijk door SCI zijn toegekend.
 2. Tenzij anders overeengekomen is het gebruiksrecht van Opdrachtgever niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. Opdrachtgever zal het Portaal en de Materialen alleen gebruiken ten behoeve van diens eigen organisatie en met inachtneming van het overeengekomen doel.
 3. Het door SCI toegekend gebruiksrecht voor het Portaal geldt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst. SCI kan zowel voorafgaand aan als na totstandkoming van de Overeenkomst limieten instellen met betrekking tot het gebruik van het Portaal, bijvoorbeeld door een maximum aantal eindgebruikers te hanteren.
Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
 1. Alle door SCI genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. SCI zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 3. Het is SCI toegestaan Opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Het is SCI tevens toegestaan pas met de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door SCI is ontvangen.
 4. De betalingstermijn voor door SCI verzonden facturen bedraagt 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Het uitblijven van betaling van een factuur kan gevolgen hebben voor de overeengekomen levertermijnen, hetgeen voor rekening en risico komt van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Opdrachtgever in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, er beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever, de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever worden gestaakt, of diens onderneming wordt geliquideerd.
Artikel 11. Publiciteit
 1. Nadat de Mantelovereenkomst gesloten is, mag Opdrachtgever het Logo voeren in commerciële uitingen om kenbaar te maken dat Opdrachtgever beschikt over een Continuïteitsregeling van SCI.
 2. Het Logo mag uitsluitend gebruikt worden voor het hiervoor genoemde doel. SCI kan nadere richtlijnen stellen met betrekking tot het gebruik van het Logo. Opdrachtgever dient deze steeds strikt op te volgen.
 3. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om het Logo te gebruiken op een manier die impliceert dat er een band bestaat tussen SCI en Opdrachtgever die verder reikt dan de Overeenkomst, of op een wijze die een verkeerde indruk geeft van de inhoud en reikwijdte van de Continuïteitsregeling.
 4. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om het Logo te voeren op een manier waardoor het publiek vertrouwen in SCI kleiner wordt of waarmee anderszins schade wordt toegebracht aan het imago van SCI.
 5. Het recht om het Logo te voeren vervalt per direct indien de Mantelovereenkomst die aan de Continuïteitsregeling ten grondslag ligt wordt opgezegd, opgeschort of anderszins eindigt.
 6. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever aan SCI een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd, ter hoogte van EUR 1000 per overtreding en EUR 500 per dag dat de overtreding voortduurt (gerekend vanaf het moment waarop Opdrachtgever door SCI op de overtreding is gewezen), tot een maximum van EUR 10.000 per geval, onverminderd het recht van SCI om schadevergoeding te vorderen.
 7. Opdrachtgever geeft SCI toestemming om zijn naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van SCI. Deze toestemming ziet onder meer op het publiceren van de naam en het logo van Opdrachtgever op de website van SCI.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij van de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst ontvangen, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever zal in ieder geval de Materialen (met uitzondering van de Begunstiging) vertrouwelijk behandelen.
 2. Indien SCI bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan SCI zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die SCI niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan SCI over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor SCI om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 3. Beide partijen zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties en toezichthouders indien dit krachtens een wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt gesteld. De betreffende partij zal echter, voor zover rechtens toegestaan, vooraf de andere partij informeren en in de gelegenheid stellen om bij de betreffende instantie of toezichthouder bezwaar te maken.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
 1. SCI aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. SCI is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan SCI toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 3. Iedere aansprakelijkheid van SCI voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in dit kader verstaan: schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een bedrijfsbezoek en schade wegens door SCI gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 4. De hoogte van enige vergoeding die door SCI op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de verzekeraar van SCI ter zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan SCI is betaald gedurende 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 5. De aansprakelijkheid van SCI wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SCI onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SCI ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SCI adequaat kan reageren.
 6. Enige overeengekomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SCI of haar bedrijfsleiding.
 7. Opdrachtgever vrijwaart SCI voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 8. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SCI kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
Artikel 14. Wijzigingen
 1. SCI behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten, maar alleen indien de betreffende Overeenkomst strekt tot dienstverlening gedurende een periode van 12 maanden of langer, waarbij geldt dat de wijzigingen ten minste 30 dagen van tevoren door SCI aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
 2. SCI zal bezwaren van Opdrachtgever die worden ingediend binnen 14 dagen na bekendmaking serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien SCI een bezwaar passeert, verkrijgt Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen SCI en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 16. Overige bepalingen
 1. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. In die situatie zullen partijen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 3. De Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals wijzigingen in adres, facturatiegegevens en wijziging in bedrijfsvoering of nieuwe processen, zo spoedig mogelijk door te geven aan SCI.
 4. De registraties in de systemen van SCI vormen volledig en authentiek bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Een partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 augustus 2020. Wilt u onze algemene voorwaarden uitprinten of opslaan op uw apparaat? Dan kunt u deze hier in pdf-formaat inzien en downloaden.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Continuïteit Internetdiensten, gevestigd aan de Jollemanhof 12 in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 52389251 (“SCI”). SCI is een stichting die zich inzet voor het borgen van continuïteit van clouddienstverleners. Raadpleeg de website voor meer informatie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen SCI en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor SCI alleen bindend indien en voor zover deze door SCI uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

Alle met hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden, hebben zowel in enkelvoud als in meervoud de betekenis zoals hieronder wordt uitgewerkt:

 1. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 2. Begunstiging: de begunstiging in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek die door klanten van Opdrachtgever aanvaard moet worden om aanspraak te kunnen maken op de Continuïteitsregeling.
 3. Continuïteitsbedreigingen: de situaties waarin de continuïteit van de Dienst bedreigd wordt, zoals nader beschreven in de Mantelovereenkomst.
 4. Continuïteitsregeling: de regeling die ertoe strekt om de Dienst in het geval van een Continuïteitsbedreiging voor een beperkte duur beschikbaar te houden voor bestaande klanten van Opdrachtgever die de Begunstiging hebben aanvaard.
 5. Dienst: de cloudoplossing die wordt aangeboden door Opdrachtgever en waarop de Continuïteitsregeling betrekking heeft.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, rechten op domeinnamen, rechten op knowhow en rechten met betrekking tot éénlijnsprestaties.
 7. Kennispartners: de juridische en technische partijen waarmee SCI samenwerkt in het kader van het inrichten, onderhouden en zo nodig uitvoeren van de Continuïteitsregeling.
 8. Logo: het onderscheidingsteken zoals beschikbaar gesteld door SCI welke door Opdrachtgever gebruikt kan worden in commerciële communicatie om kenbaar te maken dat hij beschikt over een Continuïteitsregeling.
 9. Mantelovereenkomst: de overeenkomst die tussen SCI en Opdrachtgever gesloten moet worden bij de inrichting van de Continuïteitsregeling en waarin nadere details over de inhoud en uitvoering van de Continuïteitsregeling worden vastgelegd.
 10. Materialen: alle door SCI ontwikkelde of beschikbaar gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, vragenlijsten, adviezen, schetsen, rapporten, overeenkomsten, licenties, verklaringen, analyses, ontwerpen, documentatie en andere voortbrengselen van de geest.
 11. Nadere Overeenkomsten: nadere overeenkomsten (zoals een verwerkersovereenkomst) die tussen SCI en Opdrachtgever gesloten moeten worden in aanvulling op de Mantelovereenkomst teneinde uitvoering van de Continuïteitsregeling mogelijk te maken.
 12. Opdracht: de initiële overeenkomst die tussen SCI en Opdrachtgever gesloten wordt voor de uitvoering van een inventarisatie en het uitbrengen van een adviesrapport. Nadat de aanbevelingen uit het adviesrapport door Opdrachtgever zijn verwerkt, kan de Opdracht worden opgevolgd door een Mantelovereenkomst.
 13. Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen in zijn meest volledige omvang, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht, de Mantelovereenkomst en Nadere Overeenkomsten, inclusief eventuele bijlagen.
 14. Portaal: de online omgeving die door SCI als onderdeel van de Overeenkomst aan Opdrachtgever beschikbaar kan worden gesteld ten behoeve van de inrichting en het onderhouden van de Continuïteitsregeling.
Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. Alle door SCI uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum van verzending door SCI.
 2. Aanvaarding van door SCI uitgebrachte offertes en aanbiedingen is vormvrij en kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Indien Opdrachtgever de offerte of het aanbod mondeling aanvaardt, kan SCI schriftelijke bevestiging verlangen voordat de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever niet uitdrukkelijk instemt met de offerte of het aanbod van SCI, maar wel die indruk wekt (bijvoorbeeld door de SCI te vragen om alvast bepaalde werkzaamheden uit te voeren), dan geldt dit eveneens als aanvaarding.
Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. SCI zal zich inspannen om de Overeenkomst naar haar beste kunnen en met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. De planning voor de uitvoering van de Overeenkomst wordt in overleg tussen partijen bepaald. Eventuele door SCI bekendgemaakte termijnen zijn enkel bedoeld als indicatietermijn en moeten niet worden uitgelegd als fatale termijn.
 3. Opdrachtgever is verplicht om alle medewerking te verlenen aan SCI die nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze medewerking kan onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit het invullen van vragenlijsten, het aanleveren van documenten en het bieden van toegang tot (online) accounts en computersystemen. Daarnaast draagt Opdrachtgever zorg voor de tijdige beschikbaarheid en bereikbaarheid van personeel, voor zover relevant in het kader van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de informatie die bij SCI wordt aangeleverd correct, up-to-date en volledig is. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat dit niet het geval is, zijn eventuele kosten voor aanvullende werkzaamheden van SCI of de Kennispartners voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever niet de door SCI gevraagde redelijke medewerking verleend, is SCI gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Eventuele ten gevolge hiervan door SCI gemaakte kosten (bijvoorbeeld wegens het beschikbaar houden van personeel), komen voor rekening van Opdrachtgever.
 6. SCI heeft het recht om de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden, waaronder de Kennispartners. Artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk te worden voorgelegd aan SCI. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 8. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is SCI niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de Overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten zien.
Artikel 4. Inventarisatie en advies
 1. Voordat de Dienst kan worden aangesloten op de Continuïteitsregeling, wordt een inventarisatie uitgevoerd. Tijdens de inventarisatie wordt getoetst of de Dienst en de organisatie van Opdrachtgever geschikt zijn voor aansluiting op de Continuïteitsregeling. Ook worden hierbij eventuele bestaande continuïteitsrisico’s in kaart gebracht.
 2. De hiervoor beschreven inventarisatie wordt in opdracht van SCI uitgevoerd door de Kennispartners en vindt op afstand plaats. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs nodig is, zal Opdrachtgever ook toegang geven aan SCI of de Kennispartners tot kantoren of andere locaties.
 3. SCI stelt naar aanleiding van de uitgevoerde inventarisatie samen met de Kennispartners een adviesrapport op met concrete verbeterpunten. Hierbij kan onderscheid worden aangebracht tussen “verplichte” en “optionele” verbeterpunten.
 4. Voorafgaand aan de inrichting van de Continuïteitsregeling verwerkt Opdrachtgever in ieder geval de “verplichte” verbeterpunten. Voor zover dit redelijkerwijs nodig is wordt hierbij samengewerkt met de Kennispartners. Indien een samenwerking dienaangaande gewenst is, en geen onderdeel was van de initiële Opdracht, stelt SCI hiervoor in samenspraak met de Kennispartners een afzonderlijke offerte op.
 5. Indien blijkt dat de Dienst en/of de organisatie van Opdrachtgever niet geschikt zijn voor deelname aan de Continuïteitsregeling, treden partijen in overleg over een passend alternatief. Dit alternatief kan bestaan uit een doorverwijzing naar een Kennispartner of een derde partij om een andere continuïteitsoplossing in te richten.
 6. Nadat alle “verplichte” verbeterpunten adequaat zijn verwerkt, laat Opdrachtgever dit schriftelijk weten aan SCI. SCI voert vervolgens ter verificatie samen met de Kennispartners een laatste controle uit. Indien deze controle succesvol is uitgevoerd, kan aansluiting op de Continuïteitsregeling plaatsvinden.
Artikel 5. Aansluiting op de Continuïteitsregeling
 1. Bij aansluiting op de Continuïteitsregeling dient Opdrachtgever een Mantelovereenkomst en mogelijk een of meerdere Nadere Overeenkomsten te sluiten met SCI. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de modeldocumenten van SCI, welke door de Kennispartners zijn opgesteld. Het is niet mogelijk om van deze modellen af te wijken, behoudens schriftelijke instemming van SCI.
 2. Nadat de Continuïteitsregeling is ingericht, kunnen klanten van Opdrachtgever hieraan deelnemen door aanvaarding van de Begunstiging. Enkel de klanten die de Begunstiging hebben aanvaard kunnen gebruik maken van de Continuïteitsregeling.
Artikel 6. Hercontrole en herinventarisatie
 1. Als de Dienst op de Continuïteitsregeling is aangesloten, vindt er periodiek, volgens een vaste procedure, een hercontrole plaats om te controleren of de Continuïteitsreling nog up-to-date is. Indien er grote veranderingen in de Dienst en/of de organisatie van Opdrachtgever worden geconstateerd, vindt er een uitgebreide herinventarisatie plaats conform het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De in het vorige lid beschreven hercontrole of herinventarisatie wordt ten minste 1 keer per jaar uitgevoerd en wordt in overleg ingepland. SCI heeft het recht om vaker een hercontrole of herinventarisatie uit te voeren, indien:
 •  SCI constateert of een melding ontvangt dat er sprake is geweest van wijzigingen in de Dienst en/of de organisatie van Opdrachtgever die van invloed kunnen zijn op de uitvoerbaarheid van de Continuïteitsregeling;
 • SCI constateert of een melding ontvangt dat er problemen zijn binnen de organisatie van Opdrachtgever die kunnen resulteren in een Continuïteitsbedreiging;
 • SCI constateert of een melding ontvangt dat er problemen zijn met betrekking tot de (levering van de) Dienst die kunnen resulteren in een Continuïteitsbedreiging; of
 • SCI gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de uitvoerbaarheid van de Continuïteitsregeling, bijvoorbeeld wegens een verandering in de toepasselijke wet- en regelgeving.
 1. Opdrachtgever is verplicht om SCI gedurende de looptijd van de Overeenkomst proactief op de hoogte te houden over veranderingen binnen diens organisatie en/of de Dienst die relevant zijn in het kader van de Continuïteitsregeling.
 2. De kosten voor het uitvoeren van een hercontrole of herinventarisatie zoals hiervoor beschreven komen voor rekening van Opdrachtgever. Partijen kunnen nadere afspraken maken over deze kosten in de Opdracht dan wel de Mantelovereenkomst.
 3. Indien tijdens de hercontrole of herinventarisatie verbeterpunten worden vastgesteld, zullen deze door SCI samen met de Kennispartners worden vastgelegd in een adviesrapport. De kosten voor het doorvoeren van deze verbeterpunten zijn eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is gehouden om aan SCI alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is om de uitvoerbaarheid van de Continuïteitsregeling te borgen. Dit betekent onder meer maar niet uitsluitend dat Opdrachtgever volledige en tijdig medewerking zal verlenen aan hercontroles en herinventarisaties en dat Opdrachtgever eventuele vastgestelde “verplichte” verbeterpunten zo spoedig mogelijk zal adresseren.
 5. Indien Opdrachtgever het nalaat om (tijdig) de medewerking te verlenen zoals beschreven in het vorige lid, is SCI gerechtigd om klanten van Opdrachtgever die de Begunstiging hebben aanvaard hierover te informeren en om de Continuïteitsregeling op te schorten dan wel op te zeggen.
 6. SCI zal, voordat tot opzegging van de Continuïteitsregeling wordt overgegaan, eerst een waarschuwing geven aan Opdrachtgever via het bij SCI bekende e-mailadres. Opdrachtgever krijgt vervolgens de gelegenheid om binnen 14 dagen de reden voor beëindiging weg te nemen en zal SCI schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen van de genomen maatregelen. Na afloop van deze termijn zal SCI besluiten om de Continuïteitsregeling al dan niet op te zeggen en dit besluit zo snel mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken.
 7. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de overeengekomen (al dan niet vooruitbetaalde) bedragen indien de Continuïteitsregeling conform het hiervoor bepaalde wordt opgeschort of opgezegd.
Artikel 7. Portaal
 1. SCI kan Opdrachtgever als onderdeel van de Overeenkomst, tegen een nader overeen te komen vergoeding, toegang geven tot een Portaal.
 2. Om toegang te krijgen tot het Portaal, heeft Opdrachtgever een account nodig. Als Opdrachtgever recht heeft op toegang tot het Portaal, ontvangt Opdrachtgever een e-mail met het verzoek om een account aan te maken.
 3. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om een veilig wachtwoord te kiezen en om de inloggegevens voor het account strikt geheim te houden. SCI mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het account na aanmelding met deze inloggegevens, onder leiding van Opdrachtgever gebeurt.
 4. SCI spant zich in om het Portaal beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 5.  SCI heeft het recht om het Portaal tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. SCI zal zicht inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Nederlandse kantooruren te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van gepland onderhoud op de hoogte te stellen.
 6. SCI mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Portaal aanpassen. Feedback van Opdrachtgever is welkom, maar uiteindelijk beslist SCI zelf welke aanpassingen al dan niet worden doorgevoerd.
 7. Indien naar het oordeel van SCI hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SCI of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van malware of vergelijkbare software, is SCI gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit kan resulteren in tijdelijke onbereikbaarheid van het Portaal.
 8. SCI is gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever of een eindgebruiker van het Portaal af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever of de betreffende eindgebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke en jurisprudentiële vereisten.
Artikel 8. Duur en beëindiging
 1. De Opdracht wordt aangegaan voor de duur die nodig is voor het uitvoeren van de inventarisatie en het uitbrengen van het adviesrapport. De Opdracht kan niet tussentijds worden opgezegd, behoudens de gevallen waarvoor in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Na het uitvoeren van de Opdracht kunnen partijen besluiten tot het aangaan van een Mantelovereenkomst, al dan niet aangevuld door een of meerdere Nadere Overeenkomsten. Partijen zullen afspraken maken over de duur en beëindiging van deze Mantelovereenkomst en Nadere Overeenkomsten in de betreffende documenten zelf. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de Continuïteitsregeling wordt ingericht voor een minimale duur van 1 jaar.
 3. SCI heeft het recht om de Opdracht per direct tussentijds op te zeggen indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, er beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever, de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever worden gestaakt, of diens onderneming wordt geliquideerd.
 4. SCI behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met directe ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien nieuwe informatie beschikbaar komt die (verdere) uitvoering van de Overeenkomst voor SCI redelijkerwijs onaanvaardbaar maakt.
 5. Nadere afspraken over de duur en beëindiging van de Continuïteitsregeling nadat deze is ingericht, worden vastgelegd in de Mantelovereenkomst en/of de Nadere Overeenkomsten.
Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Portaal en de Materialen, berusten bij SCI of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de Overeenkomst of die anderszins schriftelijk door SCI zijn toegekend.
 2. Tenzij anders overeengekomen is het gebruiksrecht van Opdrachtgever niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. Opdrachtgever zal het Portaal en de Materialen alleen gebruiken ten behoeve van diens eigen organisatie en met inachtneming van het overeengekomen doel.
 3. Het door SCI toegekend gebruiksrecht voor het Portaal geldt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst. SCI kan zowel voorafgaand aan als na totstandkoming van de Overeenkomst limieten instellen met betrekking tot het gebruik van het Portaal, bijvoorbeeld door een maximum aantal eindgebruikers te hanteren.
Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
 1. Alle door SCI genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. SCI zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 3. Het is SCI toegestaan Opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Het is SCI tevens toegestaan pas met de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door SCI is ontvangen.
 4. De betalingstermijn voor door SCI verzonden facturen bedraagt 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Het uitblijven van betaling van een factuur kan gevolgen hebben voor de overeengekomen levertermijnen, hetgeen voor rekening en risico komt van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Opdrachtgever in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, er beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever, de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever worden gestaakt, of diens onderneming wordt geliquideerd.
Artikel 11. Publiciteit
 1. Nadat de Mantelovereenkomst gesloten is, mag Opdrachtgever het Logo voeren in commerciële uitingen om kenbaar te maken dat Opdrachtgever beschikt over een Continuïteitsregeling van SCI.
 2. Het Logo mag uitsluitend gebruikt worden voor het hiervoor genoemde doel. SCI kan nadere richtlijnen stellen met betrekking tot het gebruik van het Logo. Opdrachtgever dient deze steeds strikt op te volgen.
 3. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om het Logo te gebruiken op een manier die impliceert dat er een band bestaat tussen SCI en Opdrachtgever die verder reikt dan de Overeenkomst, of op een wijze die een verkeerde indruk geeft van de inhoud en reikwijdte van de Continuïteitsregeling.
 4. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om het Logo te voeren op een manier waardoor het publiek vertrouwen in SCI kleiner wordt of waarmee anderszins schade wordt toegebracht aan het imago van SCI.
 5. Het recht om het Logo te voeren vervalt per direct indien de Mantelovereenkomst die aan de Continuïteitsregeling ten grondslag ligt wordt opgezegd, opgeschort of anderszins eindigt.
 6. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever aan SCI een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd, ter hoogte van EUR 1000 per overtreding en EUR 500 per dag dat de overtreding voortduurt (gerekend vanaf het moment waarop Opdrachtgever door SCI op de overtreding is gewezen), tot een maximum van EUR 10.000 per geval, onverminderd het recht van SCI om schadevergoeding te vorderen.
 7. Opdrachtgever geeft SCI toestemming om zijn naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van SCI. Deze toestemming ziet onder meer op het publiceren van de naam en het logo van Opdrachtgever op de website van SCI.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij van de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst ontvangen, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever zal in ieder geval de Materialen (met uitzondering van de Begunstiging) vertrouwelijk behandelen.
 2. Indien SCI bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan SCI zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die SCI niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan SCI over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor SCI om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 3. Beide partijen zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties en toezichthouders indien dit krachtens een wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt gesteld. De betreffende partij zal echter, voor zover rechtens toegestaan, vooraf de andere partij informeren en in de gelegenheid stellen om bij de betreffende instantie of toezichthouder bezwaar te maken.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
 1. SCI aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. SCI is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan SCI toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 3. Iedere aansprakelijkheid van SCI voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in dit kader verstaan: schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een bedrijfsbezoek en schade wegens door SCI gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 4. De hoogte van enige vergoeding die door SCI op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de verzekeraar van SCI ter zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan SCI is betaald gedurende 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 5. De aansprakelijkheid van SCI wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SCI onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SCI ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SCI adequaat kan reageren.
 6. Enige overeengekomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SCI of haar bedrijfsleiding.
 7. Opdrachtgever vrijwaart SCI voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 8. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SCI kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
Artikel 14. Wijzigingen
 1. SCI behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten, maar alleen indien de betreffende Overeenkomst strekt tot dienstverlening gedurende een periode van 12 maanden of langer, waarbij geldt dat de wijzigingen ten minste 30 dagen van tevoren door SCI aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
 2. SCI zal bezwaren van Opdrachtgever die worden ingediend binnen 14 dagen na bekendmaking serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien SCI een bezwaar passeert, verkrijgt Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen SCI en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
Artikel 16. Overige bepalingen
 1. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. In die situatie zullen partijen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 3. De Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals wijzigingen in adres, facturatiegegevens en wijziging in bedrijfsvoering of nieuwe processen, zo spoedig mogelijk door te geven aan SCI.
 4. De registraties in de systemen van SCI vormen volledig en authentiek bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Een partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.